Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode www.berge.cz a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi.

2. Tieto VOP sú vypracované v českom jazyku a sú platné od 12. septembra 2016.

II. Definícia pojmov

E-shop - internetový obchod na www.berge.cz.

Zmluvné strany - predávajúci a kupujúci.

Predávajúci - Wojciech Aleksander Mincberger, Ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina, Poľsko, DIČ: SK312002918, PL9442124703. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom e-shopu. Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa dodania: BERGE, Stredová 408, 735 43 Albrechtice
e-mailová adresa: info@berge.sk,
telefonický kontakt: +420 591 142 553 (od 8:00 do 14:00)

Kupujúci - je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom e-shopu.

Spotrebiteľ - je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Podnikateľ - osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Kúpna zmluva - zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, ktorej predmetom je kúpa tovaru.

Tovar - tovar, ktorý predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu, najmä LED žiarovky, LED pásy, LED reflektory, napájacie zdroje a zariadenia, ako aj iné výrobky, ktoré je predávajúci oprávnený predávať.

Spotrebiteľská zmluva - je kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné zmluvy, ktorých zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

Elektronická faktúra - faktúra vystavená výlučne v elektronickej forme vo formáte .pdf

Pracovné dni - sú dni v kalendárnom týždni od pondelka do piatku okrem sobôt, nedieľ a dní, na ktoré pripadajú štátom uznané sviatky v súlade s platnými právnymi predpismi.

Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník.

III. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

1. Umiestnenie tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke e-shopu nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a preto celá prezentácia tovaru umiestnená na internetovej stránke e-shopu má len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2. Tovar v e-shope je riadne označený svojím názvom a spravidla je vyobrazený spolu so slovným popisom, ktorý obsahuje informácie o tovare a jeho hlavných vlastnostiach vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou, pričom ak sa tovar vyrába s rôznymi parametrami, kupujúci má možnosť vybrať si príslušný parameter tovaru pred vložením tovaru do "košíka".

3. Po výbere tovaru vrátane jeho množstva a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, vloží kupujúci tovar do nákupného košíka kliknutím na ikonu "pridať do košíka" alebo na odkaz "pridať do košíka". Týmto spôsobom sa tovar prenesie do "košíka" a potom sa zobrazí kupujúcemu kliknutím na ikonu "košíka".

4. Kupujúci začne proces záväzného objednania tovaru kliknutím na odkaz "objednať". Na uskutočnenie objednávky je kupujúci povinný zaregistrovať si používateľský účet alebo sa prihlásiť do existujúceho používateľského účtu (článok XII VOP). Kupujúci má tiež možnosť zadať objednávku bez registrácie kliknutím na odkaz "objednať" v sekcii jednotlivých objednávok.

5. Následne kupujúci uvedie údaje o kupujúcom a údaje o doručení tovaru vrátane e-mailového a telefonického kontaktu, ak ich už neuviedol v objednávkovom formulári v aktuálnom tvare na základe prihlásenia sa do užívateľského účtu, ako aj zvolí spôsob dopravy tovaru (článok VI VOP) a platby za tovar (článok V VOP), prípadne doplní svoje pripomienky k objednávke vo vyhradenom poli. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za úplné a správne po dokončení objednávky a predávajúci nezodpovedá za ich neúplnosť a/alebo nesprávnosť.

6. V rámci procesu objednávania má kupujúci možnosť vrátiť sa k jednotlivým krokom, aby skontroloval a opravil prípadné chyby v objednávke.

7. Kupujúci zadáva záväznú objednávku kliknutím na odkaz "dokončiť objednávku", pričom kupujúci je povinný kliknutím na odkaz vyjadriť súhlas s VOP, aby mohol zadať záväznú objednávku. Kým kupujúci neukončí objednávkový proces kliknutím na odkaz "dokončiť objednávku" a objednávka sa stane záväznou, má kupujúci možnosť v ktorejkoľvek fáze objednávkového procesu zrušiť objednávku prerušením jej realizácie.

 

8. Po odoslaní záväznej objednávky tovaru dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii používateľského účtu alebo ktorú uviedol v rámci jednorazovej objednávky, potvrdenie objednávky, ktoré bude okrem iného obsahovať číslo objednávky a zhrnutie údajov o uzatvorenej kúpnej zmluve vrátane týchto VOP, ktoré budú tvoriť prílohu tohto potvrdenia. Doručením potvrdenia objednávky v zmysle predchádzajúcej vety je kúpna zmluva uzatvorená a zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká.

9. V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho e-mailom na e-mailový kontakt kupujúceho, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii alebo jednorazovej objednávke, alebo telefonicky na telefónne číslo, ktoré kupujúci uviedol pri registrácii alebo jednorazovej objednávke, vo veciach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu atď.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky vyššie uvedeným spôsobom.

10. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená len v českom jazyku.

11. Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom e-shopu, t.j. s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku - náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa neodlišujú od základnej sadzby a tieto náklady znáša Kupujúci sám (v prípade internetového a telefonického pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia Predávajúci v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Kupujúci pri uzatváraní Kúpnej zmluvy súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

12. Objednávka kupujúceho sa po jej potvrdení ako uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim archivuje v elektronickej podobe na účely jej vybavenia a ďalšej evidencie a nie je kupujúcemu prístupná.

 

IV. Nákupná cena

1. Kúpne ceny tovaru a služieb sú v e-shope uvedené vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania a úhrady kúpnej ceny.

2. Kúpna cena uvedená za tovar v čase objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho aj kupujúceho a po odoslaní objednávky sa nemení, a to ani v prípade, ak predávajúci následne upraví kúpnu cenu tovaru alebo uplatní akciovú zľavu. Možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok nie je týmto ustanovením obmedzená.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpnu cenu tovaru ponúkaného na predaj prostredníctvom e-shopu a organizovať akciové zľavy, a to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytované Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ Predávajúci v rámci zľavovej akcie neurčí inak.

 

V. Platobné podmienky

1. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční v českých korunách.

2. Kupujúci si môže v procese objednávania vybrať z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny za tovar:

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2500887655/2010;
na dobierku pri prevzatí tovaru od dopravcu;
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému (platba kartou online, prostredníctvom platobného systému uvedených bánk, služby GoPay wallet).

3. V prípade, že si kupujúci zvolí spôsob platby bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho, kúpna cena je splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy na vyššie uvedený účet predávajúceho. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý bude uvedený v potvrdení objednávky alebo predávajúci túto informáciu poskytne kupujúcemu bez zbytočného odkladu po uzavretí kúpnej zmluvy; ak tak predávajúci výslovne neurobí, variabilným symbolom platby je číslo objednávky kupujúceho.

5. Ak si kupujúci zvolí bezhotovostný spôsob platby prostredníctvom platobného systému, bude po vyplnení záväznej objednávky presmerovaný na webové stránky poskytovateľov týchto služieb, prostredníctvom ktorých vykoná úhradu kúpnej ceny, ktorá je splatná v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Na zaplatenie kúpnej ceny prostredníctvom platobného systému musí mať kupujúci platnú kreditnú kartu, ktorá umožňuje prevod finančných prostriedkov v rámci týchto systémov.

6. Zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny je možné po odoslaní objednávky zmeniť len so súhlasom predávajúceho.

7. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9. Kupujúci po uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, že faktúra za zakúpený tovar bude kupujúcemu poskytnutá výlučne v elektronickej forme (elektronická faktúra), pričom elektronická faktúra bude predávajúcim vystavená po úplnom zaplatení kúpnej ceny tovaru a kupujúcemu zaslaná e-mailom na e-mailový kontakt kupujúceho uvedený kupujúcim pri registrácii alebo v rámci jednorazovej objednávky.

10. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zloženie zálohy alebo inej obdobnej platby, avšak Predávajúci je oprávnený v závažných prípadoch (najmä ak Kupujúci nepotvrdí objednávku v súlade s článkom III. ods. 9 VOP) požadovať od Kupujúceho zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu, a to aj v prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny formou dobierky.

 

VI. Dodacie podmienky

1. Predávajúci dodáva tovar výlučne na území Českej republiky.

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar na tomto mieste. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

3: doručenie prostredníctvom PPL;

4. Ak sa na žiadosť kupujúceho individuálne dohodne osobitný spôsob dodania tovaru, kupujúci znáša riziko a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

5. Ak je tovar na sklade, predávajúci zašle tovar kupujúcemu do 1 - 2 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob platby prevod na účet predávajúceho alebo platbu prostredníctvom platobného systému, tovar, ktorý je na sklade, bude odoslaný do 1 - 2 pracovných dní odo dňa pripísania platby kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak tovar objednaný kupujúcim nie je na sklade a ak táto informácia nebola kupujúcemu zrejmá už pri objednávaní tovaru (najmä uvedením doložky "nedostupné" alebo "vypredané" pri prezentácii tovaru v e-shope), predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho e-mailom na e-mailový kontakt kupujúceho uvedený kupujúcim pri registrácii alebo pri zadaní jednorazovej objednávky, alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri registrácii alebo pri zadaní jednorazovej objednávky.

6. Náklady na doručenie sú nasledovné:

v prípade doručenia prostredníctvom Českej pošty: 89,- CZK;
v prípade doručenia prepravnou službou GEIS: 110,- CZK;

7. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady na dodanie tovaru spolu s kúpnou cenou tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, podľa týchto VOP sa kúpnou cenou rozumie cena za dodanie tovaru.

8. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade poškodenia tovaru počas prepravy dopravcom GEIS sa reklamácie prijímajú len vtedy, ak je balík rozbalený do 24 hodín od doručenia týmto dopravcom. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu, ak kupujúci poruší túto povinnosť.

 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zrušenie zmluvy dohodou

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s kupujúcim v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, ako aj v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t.j. cena zjavne odlišná od obvyklej ceny za tento druh/typ tovaru).

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neuhradí bezhotovostnú platbu prevodom na bankový účet predávajúceho do 7 (siedmich) dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a/alebo ak kupujúci neuhradí bezhotovostnú platbu prostredníctvom zvoleného platobného systému do konca dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci môže kedykoľvek od uzavretia kúpnej zmluvy až do odoslania tovaru predávajúcim požiadať predávajúceho o zrušenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa zruší dohodou zmluvných strán, ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že návrh na zrušenie kúpnej zmluvy prijíma.

4. Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy (článok VII VOP, článok VIII VOP), darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca platnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

 

VIII. Podmienky odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom

1. V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru alebo od posledného dodania tovaru, ak kúpa obsahuje niekoľko druhov tovaru alebo sa skladá z viacerých častí.

2. Postup pri stiahnutí:

Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii tu. Vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy je možné zaslať predávajúcemu e-mailom, pričom v takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu prijatie formulára v textovej podobe, inak môže kupujúci formulár vytlačiť a vyplnený zaslať na adresu predávajúceho na doručovanie.
Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu na adresu predávajúceho na doručovanie alebo do sídla predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Podľa § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 Občianskeho zákonníka znáša kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie tovaru, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Vrátený tovar nesmie vykazovať známky používania, musí byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva). Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.

3. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Kupujúceho Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, vráti Kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý ponúkol Predávajúci. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4. Kupujúci v súlade s ustanovením § 1832 ods. 1 Občianskeho zákonníka súhlasí s tým, aby predávajúci vrátil kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky bezhotovostne na bankový účet kupujúceho, ktorý kupujúci uviedol pri odstúpení od zmluvy alebo ktorý oznámil predávajúcemu po odstúpení od zmluvy. Len v prípade, že tento spôsob vrátenia peňazí nie je možný, kupujúci vráti finančné prostriedky predávajúcemu prevodným príkazom zaslaným na adresu kupujúceho uvedenú pri registrácii alebo v rámci jednorazovej objednávky.

5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre osobu kupujúceho, od zmluvy o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj od zmluvy o dodávke tovaru, zo zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, zo zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak kupujúci poškodil pôvodný obal.

6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

IX. Práva z chybného plnenia, záruka

1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

2. Právo kupujúceho z vadného plnenia sa zakladá na vade, ktorú má vec v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr. Právo kupujúceho vzniká aj na základe neskôr vzniknutej vady, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

(3) Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak ide o vadu, ktorú mal pri bežnej starostlivosti poznať v čase uzavretia zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne ubezpečil, že tovar je bez vád, alebo ak vadu zakryl podvodom.

4. Ak je vadné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, právo na odstránenie vady opravou veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady; kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo včas, má práva podľa nasledujúceho ustanovenia.

5. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; táto voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vrátiť vec v stave, v akom ju dostal. To neplatí, ak sa stav zmenil v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady a/alebo ak kupujúci vec používal pred zistením vady a/alebo ak kupujúci svojím konaním alebo opomenutím nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave a/alebo ak kupujúci vec pred zistením vady predal, spotreboval alebo zmenil pri bežnom používaní; ak sa tak stalo len čiastočne, kupujúci vráti predávajúcemu to, čo ešte môže vrátiť, a nahradí predávajúcemu škodu v rozsahu, v akom mal z používania veci prospech.

7. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode priloženom k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedený čas, po ktorý možno vec používať na obvyklý účel, predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť v tomto rozsahu. Záručná doba začína plynúť od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar odoslaný na základe zmluvy, začína plynúť od doručenia tovaru na miesto určenia.

8. Kupujúci nemá nárok na záruku, ak je vada spôsobená vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. To neplatí, ak predávajúci spôsobil chybu.

9. Práva z vád sa uplatňujú v mieste podnikania predávajúceho alebo oznámenie o uplatnení práva z vád vrátane reklamovaného tovaru možno zaslať na adresu sídla predávajúceho. Ak kupujúci uplatní právo z chybného plnenia, predávajúci písomne potvrdí, kedy bolo právo uplatnené, ako aj opravu a dobu trvania opravy.

10. Kupujúci môže na uplatnenie reklamácie použiť aj formulár, ktorý je k dispozícii tu. Vyplnený formulár je možné zaslať predávajúcemu e-mailom, v takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu prijatie formulára v textovej podobe, v opačnom prípade môže kupujúci formulár vytlačiť a vyplnený zaslať na adresu predávajúceho na doručenie.

11. Predávajúci poskytuje kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, záruku na kvalitu dodaného tovaru v trvaní 12 mesiacov.

 

X. Práva z chybného plnenia v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar,

tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
tovar má zodpovedajúce množstvo, mieru alebo hmotnosť,
tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

2. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Neuplatňujú sa tieto ustanovenia:

za tovar predaný za nižšiu cenu, na vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena,
opotrebenie spôsobené bežným používaním,
v prípade použitej veci vada zodpovedajúca stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, alebo
ak si to vyžaduje povaha veci.

4. Ak vec nemá vlastnosti uvedené vyššie v odseku 1 tohto ustanovenia VOP, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

5. Kupujúci má tiež právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy.

6. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti veci alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

 

 

XI. Osobitné ustanovenia o vybavovaní reklamácií kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

2. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo reklamácia obsahuje a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie

3. V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. j) Občianskeho zákonníka predávajúci informuje, že spotrebiteľ sa môže obrátiť so svojou sťažnosťou na mimosúdnu kontrolu na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, IČO: 000 20 869, sídlo: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch.

XII. Používateľské konto

1. Na základe registrácie kupujúceho v e-shope môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského účtu a zo svojho používateľského účtu môže kupujúci zadávať objednávky tovaru. Registrácia umožňuje kupujúcemu prezerať históriu objednávok, aktuálny stav vybavovania objednávok a po vytvorení používateľského účtu aj zjednodušené vybavovanie ďalších objednávok (systém si automaticky pamätá údaje kupujúceho a údaje o doručení).

2. Registračný formulár sa zobrazí kupujúcemu po kliknutí na odkaz "registrácia" a prihlasovací formulár sa zobrazí kupujúcemu po kliknutí na odkaz "prihlásenie", registračný/prihlasovací formulár sa zobrazí kupujúcemu po kliknutí na odkaz "objednať".

3. Pri registrácii v e-shope a pri objednávaní tovaru sa kupujúci zaväzuje uvádzať všetky údaje správne a pravdivo a v prípade akejkoľvek zmeny sa zaväzuje aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte považuje predávajúci za úplné a správne a nezodpovedá za ich prípadnú neúplnosť a/alebo nesprávnosť.

4. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci zachováva dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

5. Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane VOP).

6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

 

XIII. Ochrana údajov, zasielanie informačných bulletinov

1. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov za týchto podmienok. Kupujúci má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, čo môže urobiť zaslaním žiadosti na adresu BERGE LATT, Stredová 408, 735 43 Albrechtice, alebo zaslaním e-mailu na info@berge.cz.

2. Osobné údaje sa spracúvajú v nasledujúcom rozsahu:

meno a priezvisko,
dátum narodenia,
adresa bydliska,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
adresa dodania.

3. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracúvané na tieto účely: ponuka obchodu a služieb, marketing a reklama, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), veľkoobchod/maloobchod - vytváranie databáz klientov (zákazníkov), vedenie používateľských účtov, ako aj plnenie uzatvorených kúpnych zmlúv, a to všetko v súvislosti s prevádzkou online e-shopu.

4. Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze. Osobné údaje budú spracúvané manuálne (našimi vlastnými zamestnancami a spracovateľmi) a automaticky (našimi vlastnými zamestnancami a spracovateľmi).

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov zaslaním správy elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho na doručovanie.

6. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu ako sprostredkovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar predávajúci neposkytne osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

7. Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, má právo na ich opravu, doplnenie, má právo ich blokovať, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu v prípade, že sa domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ spracúva jeho osobné údaje, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, a to vždy prostredníctvom žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo písomne na doručovaciu adresu Predávajúceho alebo do sídla Predávajúceho. O ďalšom postupe bude kupujúci informovaný písomne alebo e-mailom.

8. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

9. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí so zasielaním obchodných oznámení (newsletterov) predávajúceho týkajúcich sa jeho obdobných produktov alebo služieb na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii používateľského účtu alebo ktorú uviedol v rámci jednorazovej objednávky, a v tomto rozsahu a na tento účel súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. Kupujúci môže zasielanie obchodných informácií kedykoľvek odmietnuť zaslaním oznámenia na elektronickú adresu predávajúceho.

10. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11. Kupujúci ďalej súhlasí s ukladaním "cookies" do svojho koncového zariadenia (napr. počítača) s cieľom uľahčiť poskytovanie služieb informačnej spoločnosti; kupujúci má možnosť odmietnuť ukladanie "cookies" alebo podobných nástrojov do svojho koncového zariadenia, napr. aktivovaním funkcie anonymného prehliadania vo svojom prehliadači.

12. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

 

XIV. Ekologická likvidácia starých elektrických zariadení

Symbol prečiarknutého podčiarknutého koša označuje tzv. nové elektrozariadenia, t. j. zariadenia dovezené alebo vyrobené po 13. auguste 2005, a znamená, že tento výrobok sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu; tento symbol môže byť potom uvedený priamo na zariadení, na jeho obale alebo v návode na použitie či záručnom liste. Používateľ je povinný odovzdať akékoľvek použité elektrické zariadenie na vopred určené zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Triedenie a recyklácia takéhoto odpadu pomôže zachovať prírodné prostredie a zabezpečí spôsob recyklácie, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Viac informácií o tom, ako recyklovať odpad, získate na miestnom úrade, v zberovej spoločnosti, na webovej stránke systému zberu (napr. www.retela.cz), na portáli MŽP alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. Odovzdajte zariadenie nezmontované, kompletné. Dôvodom je, že elektrické zariadenia obsahujú niektoré nebezpečné látky a len správna likvidácia nezmontovaného zariadenia zabezpečí, že z výrobku neuniknú žiadne škodlivé látky a že bude zlikvidovaný ekologickým spôsobom. Tým sa obmedzia škodlivé účinky na životné prostredie a ľudské zdravie.

XV. Záverečné ustanovenia

Akékoľvek odchylné ustanovenia obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto všeobecných obchodných podmienok.

2. Predávajúci je oprávnený zmeniť alebo doplniť znenie Všeobecných obchodných podmienok bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej počas platnosti predchádzajúceho znenia Všeobecných obchodných podmienok.

3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

4. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

5. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe príslušného živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

6. Kupujúci týmto súhlasí s doručovaním na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri registrácii alebo jednorazovej objednávke.

7. Ak zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva a zmluvný vzťah vyplývajúci z kúpnej zmluvy sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

Vyhotovené v Českom Těšíne 12. septembra 2016.